Upcoming Exhibition in Changsha, Hunan, Existence

Very excited to be part of this exciting upcoming exhibition  curated by Guo Zhen opening on May 20th in Changsha.

 

 

Participating Artists :

Laetitia Deschmps (France)

Franziska Greber (Switzerland)

Guo Zhen(USA)

Li Xinmo (China)

Gao Yuan (Taipei)

Hayoon Jay Lee (Korea)

Li Linlin (China)

Liu Hung (United States)

Monika Lin (United States)

Denise Keele (Australia) )

Tang Tian (China)

Wang Baoju (China) 

Yan Yinhong (China) 

Zhang Qiongfei (China)

Radka Hrabovska (Slovakia),

Niamh Cunningham (Ireland)

Producer: Zhang Haixia

Art Director: Wu Xiaobin

Curator: Guo Zhen

Academic Host: Aller

Academic Advisor: Li Xinmo Guo Yaxi Franziska Greber

Organizing Committee: Yang Lihui Shao Qi Li Qing Peng Junyu Feng Yajie Wang Yuxuan

Organizer: Backgammon Group

Undertaker: A Culture, Meixi College

 

Media Link : 

Artron